::. رشته های فعال موسسه صالحان

درباره موسسه آموزش عالی صالحان

مؤسسه آموزش عالی صالحان که از سال ۱۳۸۷ با اخذ مجوز از شورای عالی گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را در خانواده بزرگ علمی کشور آغاز نموده ، توانسته ضمن حفظ و ارتقاء سطح کیفی و کمی علمی و آموزشی خود، در حوزه آموزشهای الکترونیکی عمومی و تخصصی نیز فعالیت نموده و با مجموعه ­های مختلف بخش دولتی و خصوصی همکاریهای علمی، تحقیقاتی و آموزشی بویژه در حوزة آموزشهای مجازی را به انجام برساند.

0
دانـشجــو
0
رشــــته
0
مقالــه
0
کلاس

سامانه های موسسه

درباره مـوسسـه

سامانه های موسسه